Coalitieakkoord Alblasserdam: "Dorp met karakter"

01 mei 2014
Coalitieakkoord Alblasserdam: "Dorp met karakter"

ALBLASSERDAM - Op woensdag 30 april hebben de SGP, PvdA en CDA het coalitieakkoord 2014 -2018 gepresenteerd. De titel van het coalitieakkoord is ‘Alblasserdam: dorp met karakter’. Het karakter en de schaal van Alblasserdam, die de kracht van het dorp zijn, zijn voor de komende vier jaar leidend voor de ambities van het nieuwe college. De ambitie wordt aan de hand van een aantal thema’s uitgewerkt.
 
Het akkoord heeft een uitnodigend karakter. Aan de hand van een aantal hoofdthema’s worden kaders voor het sociale domein, de ruimtelijke ontwikkeling en de financiën geschetst. De coalitie wil deze kaders met inwoners, maatschappelijke instellingen en de Alblasserdamse politiek verder invullen en inkleuren. De interactieve bestuursstijl loopt als een rode draad door het akkoord heen. De komende vier jaar wordt nadrukkelijk en verdergaand de dialoog gezocht met inwoners en maatschappelijke organisaties. Ook nodigt de coalitie inwoners en maatschappelijke organisaties uit om zelf met ideeën en initiatieven te komen.
 
Dorp en samenleving
Een van de grootste opgaven die de coalitie voor de komende vier jaar ziet zijn de drie transities: de decentralisaties op het gebied van AWBZ/WMO, jeugdzorg en de participatiewet. De uitvoering van de decentralisaties vraagt veel inspanning en betrokkenheid van samenleving en overheid. Uitgangspunt voor het college is de eigen kracht van burgers en hun netwerken. Voor de meest kwetsbaren is er een vangnet.
 
Met de ontwikkelingen in het sociale domein wordt het van groot belang de samenhang in en van wijken te bevorderen. Het in 2013 gestarte project ‘Meedoen Kinderdijk’ wordt geëvalueerd en krijgt op meerdere plekken en in verschillende vormen een vervolg. Verenigingen, maatschappelijke organisaties, kerken en alle vrijwilligers zijn het cement van de Alblasserdamse samenleving. De komende vier jaar worden de netwerken tussen professionele en vrijwilligersorganisaties versterkt. Vrijwilligers worden hierdoor extra ondersteund. De drie partijen willen op deze manier de kracht en schaal van Alblasserdam benutten.
 
Dorp in uitvoering
De SGP, PvdA en CDA zetten in op een evenwicht in de bouw van levensloopbestendige woningen voor ouderen en starterswoningen voor jongeren en jonge gezinnen. Jongeren vormen de samenleving van de toekomst. De coalitie wil jongeren meer betrekken bij grote ontwikkelingen in Alblasserdam via jeugdparticipatie en gaat dit samen met de JGR en Jeugdpunt vormgeven. Naast veel jongeren kent Alblasserdam ook een groeiende groep ouderen. Een deel daarvan zal de komende jaren meer zorg nodig hebben maar veel ouderen zijn ook juist heel actief in de samenleving. In samenwerking met de Seniorenraad worden specifieke thema’s voor ouderen vorm gegeven.
 
De komende jaren wil de coalitie een stevige sprong maken op gebied van duurzaamheid. De doelstellingen voor duurzaamheid lopen parallel aan de aanpak van luchtkwaliteit. Zo worden bedrijven aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en wordt aan zware industrie strikte eisen gesteld.
 
Met de in 2013 vastgestelde structuurvisie als basis worden in Alblasserdam meerdere locaties ontwikkeld. De centrumontwikkeling wordt door de coalitie gezien als de belangrijkste ontwikkelopgave in de komende vier jaar. Het Raadhuisplein en het Scheldeplein worden ontwikkeld als de ‘huiskamer’ van Alblasserdam voor velerlei activiteiten. Het uitvoeren van afgesproken bouwprogrammering heeft prioriteit. Regievoeren op beeldkwaliteit is hierbij belangrijk. Inzet is om het initiatief voor de uitvoering aan marktpartijen over te laten.
 
Dorp en leefbaarheid
Sportactiviteiten en sportverenigingen zijn belangrijk voor de sociale cohesie in Alblasserdam. De coalitie vindt dat het voor alle groepen in de samenleving mogelijk moet zijn om te sporten. De inzet van vrijwilligers is hierbij onmisbaar. De ingezette koers met Sportbelangen Alblasserdam wordt voortgezet. Ten aanzien van de gemeenteschappelijke regeling Souburgh wordt deze periode verkend of en hoe privatisering gekoppeld kan worden aan zelfredzaamheid van de sportclubs.
 
Dorp en bedrijvigheid
Alblasserdam heeft veel ondernemers. Het bedrijfsleven is voor Alblasserdam dan ook heel belangrijk. De partijen willen ondernemers goed faciliteren. Er wordt de komende jaren ingezet op structurele contactmomenten, duidelijke afspraken en korte lijnen. De inzet van de bedrijvencontactfunctionaris wordt daarom gecontinueerd. Daarnaast zet de coalitie zich in voor het waarborgen van goede en veilige bedrijfsterreinen. Daar waar mogelijk worden bij inkoop van producten en diensten twee lokale ondernemingen uitgenodigd om offerte uit te brengen.
 
Op gebied van toerisme en recreatie wordt Haven Zuid ontwikkelen als centraal knooppunt voor toeristische activiteiten. Ook zal het Lammetjeswiel verder worden ontwikkeld als recreatiegebied.     
 
Financiën van het dorp
De gemeente Alblasserdam zal ook de komende jaren sturen op een gezonde financiële positie. Voor de komende collegeperiode streeft de coalitie naar een structureel sluitende begroting, voldoende weerstandsvermogen en een gunstige schuldenpositie. Voor de woonlasten als totaal wordt een 0-lijn gehanteerd. Gestreefd wordt naar lastenverlichting voor inwoners en bedrijven.  Deze afspraak wordt losgelaten indien het vangnet in het sociale domein in het gedrang komt.
 
Het volledige coalitieakkoord is te downloaden via www.alblasserdam.nl.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.