vrijdag 22 januari 2021

Alles over Alblasserdam

College evalueert eerste helft collegeperiode

31 mei 2012

ALBLASSERDAM - Driekwart van de plannen in het collegeprogramma , dat uitgevoerd moet worden tussen 2010 en 2014, loopt volgens planning of is inmiddels afgerond.

Dat blijkt uit een eigen onderzoek van het gemeentebestuur. Het college van B&W presenteerde de cijfers in een tachtig pagina’s tellend boekwerk.

Uit de tussenevaluatie van het collegeprogramma blijkt verder dat 19 procent van de plannen wel is gestart, maar dat de afronding later zal plaatsvinden dan gepland. Van alle plannen die twee jaar terug gemaakt zijn, is 6 procent niet gestart. Dit is met name het gevolg van de economische crisis, waardoor de planningen van de woningbouwprojecten zoals Alblasserwerf, Mercon Kloos en Oude Wipmolen zijn aangepast.

Tevreden
De gemeente Alblasserdam is tevreden met de behaalde resultaten tot nu toe. Driekwart van alle plannen is uitgevoerd of loopt volgens planning, dat is 75 procent. Wethouder Veerman: “Als mijn kinderen van school thuiskomen met een 7,5 voor een proefwerk, dan ben ik tevreden! Maar natuurlijk willen we de overige projecten ook nog realiseren. We zijn goed onderweg, maar nooit klaar.”

Bij de zaken die gerealiseerd zijn, staan onder andere de nieuwe welzijnsstichting SWA, die sinds enige tijd actief is en een nieuw beleidsplan voor het WMO dat vastgesteld is. In het project Haven Zuid zijn de portiersloge en de ophaalbrug opgeleverd. Oceanco heeft een vergunning voor een tweede loods en de nieuwe brandweerkazerne is in gebruik genomen.

Wel gaat het project Haven Zuid langer duren dan gepland. Wethouder Veerman ontkent dat hij de enige is die de grootschalige toeristische activiteiten op Haven Zuid helemaal ziet zitten. Hij vertelt dat er steeds meer steun komt voor de ontwikkeling van het gebied.
Daarnaast is het besluit genomen om een nieuw zwembad te bouwen. In de loop van 2013 gaat er gesloopt en gebouwd worden. Naar verwachting kan er al in 2014 gezwommen worden in het nieuwe zwembad.

Een nieuwtje uit de tussenevaluatie is de mededeling dat er binnenkort een verkennend onderzoek naar windturbines uitgevoerd zal worden. Dit gebeurt samen met het bedrijfsleven.

Nieuwe bestuursstijl
Rode draad in het collegeprogramma is de ‘nieuwe bestuursstijl’. Deze is de afgelopen twee jaar op verschillende manieren verkend. Zo was er de interactieve aanpak van grote projecten als bestuurlijke toekomst. Een wekelijks spreekuur van het college, bezoeken van bedrijven, wijkschouwen en de inzet van sociale media. Uit de monitor communicatie en bestuur is gebleken dat 71 procent van de inwoners vertrouwen heeft in het bestuur; 18 procent zegt dat het vertrouwen in deze collegeperiode is toegenomen.

Partners
Het college werkt in samenwerking met de partners in de samenleving aan het realiseren van het collegeprogramma. Daarom heeft het college op 7 mei dit jaar in een gesprek met de maatschappelijke partners terug gekeken naar het collegebeleid en haar eigen optreden in de afgelopen twee jaar. Conclusie van dit gesprek is dat de partners het beeld van de tussenevaluatie herkennen en onderschrijven. De partners waarderen de inzet van de nieuwe bestuursstijl. Ze vinden dat het college kritisch moet blijven kijken naar de bestuurlijke ambities en het eigen functioneren. Ze vragen het college om samen met de ambtelijke organisatie de bestuursstijl te verbreden en verbinding te leggen met minder betrokken doelgroepen.

De partners vinden het belangrijk dat de gemeente tussentijds informeert over de afhandeling van bewonersvragen. Ook vragen ze of signalen uit de samenleving nog beter opgepakt kunnen worden binnen de organisatie. Het college beraadt zich over hoe dit het beste vorm gegeven kan worden.
“We hebben als gemeentebestuur ambitie om de gemeente en haar activiteiten nog beter zichtbaar te maken in de samenleving”, reageert burgemeester Blase. “Zodat nog meer mensen het gevoel hebben dat ze betrokken zijn bij hun dorp en wat daar gebeurt.”

Gemeenteraad
Op donderdag 7 juni praat de gemeenteraad met de maatschappelijke partners en iedere andere belangstellenden over de tussenevaluatie van het collegeprogramma. Ook de financiële stand van zaken van de gemeente Alblasserdam wordt dan besproken.
De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.00 uur en 20.30 uur in het gemeentehuis.

Lees meer over:

college collegeprogramma
Deel dit bericht met je vrienden!