maandag 18 januari 2021

Alles over Alblasserdam

Gemeente sluit 2013 financieel gezond af

7 mei 2014 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - Met een positief saldo van bijna vier ton sluit de gemeente Alblasserdam 2013 financieel gezond af. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2013, die het college van B&W vandaag aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd.

De meevaller is enerzijds het gevolg van een aantal (eenmalige) voordelen. Zo profiteert de gemeente van de hogere Algemene Uitkering en de lagere uitgaven voor de WMO. Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzame financiële beleid van het college.

Goede uitgangspositie voor nieuwe taken
Deze solide financiële basis is een goede uitgangspositie voor het nieuwe college en de  uitdaging die op Alblasserdam afkomt: het uitvoeren van nieuwe taken met minder middelen. Voor de uitvoering van deze taken in het sociale domein (o.a. Wmo en Jeugdzorg) moet Alblasserdam het de komende jaren met minder geld doen dan de huidige Rijksbudgetten.

Het college stelt voor het positieve resultaat over 2013 voor een groot deel te bestemmen voor zogenaamde overloopposten. Dit zijn posten waarvoor vorig jaar wel budget gereserveerd was, maar nog niet (volledig) is uitgegeven. Het gaat om een totaalbedrag van € 179.250,-. Dit is onder meer bestemd voor kosten voor de verplaatsing van de woonwagens, de invoering van het elektronisch kinddossier en uitvoering van lokaal onderwijsbeleid. Het restant van het overschot, € 227.745,-, vloeit volgens het voorstel van het college terug in de Algemene Reserve.
De jaarrekening 2013 laat zien dat het weerstandsvermogen van de gemeente eind 2013 ruim voldoende is om de risico’s op te kunnen vangen.

Doelen uit collegeprogramma grotendeels bereikt
Meer dan 85% van de prestatieafspraken uit het collegeprogramma 2010-2014 is gerealiseerd. Een terugblik op 2013 laat zien dat ook in dit laatste jaar veel is bereikt in de hoofddossiers Meedoen, Duurzaamheid, Vrijetijdseconomie, Structuurvisie, Dienstverlening en Solide financiële basis.

Zo is er gewerkt aan een visie op wijkgericht werken, ter voorbereiding op de al eerder genoemde nieuwe taken in het sociale domein en is een groot deel van de acties uit het duurzaamheidsactieplan uitgevoerd. Zoals oplaadpalen voor elektrische voertuigen, de energiescan voor koopwoningen, de verbetering van de waterkwaliteit in park ’t Lammetjeswiel en de aanleg van duurzame straatverlichting.

Eind 2013 heeft het college een beschermd dorpsgezicht en de cultuurnota vastgesteld. Ook zijn in 2013 de projecten Dijklint en Brede School gereed gekomen om uitgevoerd te worden. Verder is de structuurvisie unaniem door de raad vastgesteld. Hiermee bepaalt het gemeentebestuur hoe zij kijkt naar de ontwikkeling van het dorp. Binnen het hoofddossier Dienstverlening is onder meer gewerkt aan het vernieuwen en klantvriendelijker maken van de website.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!