donderdag 4 maart 2021

Alles over Alblasserdam

College Alblasserdam presenteert structureel sluitende begroting voor 2015

30 september 2014

ALBLASSERDAM - Het solide financieel beleid van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. Ondanks de bezuinigingen op de Rijksbudgetten, slaagt het college van burgemeester en wethouders erin de ambities uit de Samenlevingsagenda met gelijke woonlasten voor de inwoners van Alblasserdam te realiseren. Dat blijkt uit de structureel sluitende begroting 2015, die het college van burgemeester en wethouders deze week heeft vastgesteld en aan de raad heeft aangeboden. Het weerstandsvermogen is de komende jaren toereikend om financiële tegenvallers op te vangen en de schuldpositie ontwikkelt zich de komende jaren gunstig binnen de voor gemeenten kritische normen.

De integrale centrumontwikkeling en de uitvoering van nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd en werk zijn dé twee belangrijkste opgaven waar de gemeente Alblasserdam zich de komende jaren voor gesteld ziet.

Samenlevingsagenda “Samen doen”
De opzet van deze begroting is anders dan die van voorgaande jaren. De basis voor de begroting is de Samenlevingsagenda “Samen Doen”. Dit is de nieuwe naam die het college aan het collegeprogramma 2014-2018 heeft gegeven. De naam onderstreept de nauwe samenwerking tussen het college, gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Naast de rol van de gemeente is in de begroting de bijdrage van de verschillende partners inzichtelijk gemaakt.

Centrumontwikkeling
Bij de centrumontwikkeling gaat het om het beschikbaar houden van voorzieningen en om het realiseren van nieuwe, gewenste ontwikkelingen in en rond het centrum. De belangrijkste componenten hierin zijn het inrichten van het Raadhuisplein en Scheldeplein als ‘huiskamers’ van Alblasserdam waar veel gebeurt voor Alblasserdammers, een bredere rol voor het gemeentehuis als ‘verzamelgebouw’ voor meerdere overheids- en maatschappelijke organisaties, het centreren van winkelen rond Dam, Cortgene, Makado/Wilgenplein, Plantageweg en Scheldeplein om zo een aantrekkelijker centrumfunctie te realiseren, meer (gratis) ruimte voor parkeren in het centrum en het verbinden van locaties en voorzieningen op het gebied van zorg, jeugd en werk, winkelen en wonen, horeca en cultuur. De ontwikkeling van deze centrumvisie zal nadrukkelijk tot stand komen in samenwerking en samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Zorg voor kwetsbare inwoners
Een andere belangrijke opgave vanaf 2015 is de zorg voor kwetsbare inwoners. Dit vloeit voort uit de invoering van de Participatiewet en de overheveling van Jeugdzorg, AWBZ en Wmo van het Rijk naar de gemeente. Door deze taken slim met elkaar te combineren en samen op te pakken, hoopt de gemeente dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan in en voor de Alblasserdamse samenleving. De schaal van Alblasserdam maakt dat het college goede kansen ziet om, ondanks de bezuinigingsopgave die met de overheveling van deze taken gemoeid is, die zorg te leveren die de samenleving nodig heeft.

‘Zo werken wij’
De manier van samenwerken in deze bestuursperiode is gebaseerd op de gedeelde passie voor Alblasserdam. In nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners wordt de komende vier jaar ingezet op het verder versterken van het karakter Alblasserdam: een dorp met een bedrijvig karakter en een sterke sociale gemeenschap met levensbeschouwelijke identiteit. Daarom is in deze begroting ook aandacht voor de stijl van besturen, de organisatieontwikkeling, regionale samenwerking en een solide financieel beleid.

De begroting wordt in de gemeenteraad van 11 november behandeld.

Lees meer over:

gemeente begroting sluitend
Deel dit bericht met je vrienden!