donderdag 4 maart 2021

Alles over Alblasserdam

College Alblasserdam presenteert begroting 2016 met ruimte voor vernieuwing

25 september 2015

ALBLASSERDAM - Alblasserdam heeft financiële ruimte gecreëerd om de ambities uit de Samenlevingsagenda 'Samen Doen' waar te maken met gelijke woonlasten voor de inwoners van Alblasserdam. Het college legt nog meer de nadruk op de eigen kracht en samenwerking tussen partners. Hiermee verwacht zij dat initiatieven uit de samenleving, die anders niet van de grond zouden komen, door 'Samen Doen' worden gerealiseerd.

In de jaren 2016 tot en met 2018 heeft de gemeente zelfs een positief saldo. Dit is een extra buffer voor het opvangen van eventuele financiële tegenvallers op de nieuwe taken jeugd, zorg en werk. In de begroting is ook nog extra ruimte voor investeringen in de centrumontwikkeling, duurzaamheid, luchtkwaliteit die nog volgen uit de vast te stellen visies en actieplannen. Dat blijkt uit de structureel sluitende begroting 2016, die het college van burgemeester en wethouders deze week heeft vastgesteld en aan de raad heeft aangeboden. Het weerstandsvermogen is de komende jaren toereikend om financiële tegenvallers op te vangen en de schuldpositie is vanaf 2018 gunstig. Alblasserdam blijft ook de komende jaren ruimte zoeken voor uitvoering van de Samenlevingsagenda en werken aan een cultuur waarin permanent ruimte is voor innovatie en vernieuwing.

Wethouder Peter Verheij: 'Ik ben blij dat we de ambities uit de Samenlevingsagenda 2016 met gelijke woonlasten kunnen waarmaken binnen een structureel sluitende begroting voor de komende 4 jaar. Voor het beheer van de openbare ruimte hebben we met deze begroting structureel voldoende geld vrijgemaakt ook voor toekomstige generaties.'

Samenlevingsagenda 'Samen Doen'
De basis voor de begroting is de Samenlevingsagenda 'Samen Doen'. De naam onderstreept de nauwe samenwerking tussen het college, gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. De Samenlevingsagenda is voor 2016 verder uitgewerkt. In de begroting is concreet aangegeven welke bijdrage de gemeente levert in 2016 en de bijdrage van de partners.

Zorg voor kwetsbare inwoners
De zorg voor kwetsbare inwoners blijft een belangrijk thema in 2016. Dit vloeit voort uit de overheveling van nieuwe taken jeugd, zorg en werk van het Rijk naar de gemeente. In 2015 zijn de taken overgeheveld. Door deze taken slim met elkaar te combineren en samen op te pakken, hoopt de gemeente dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan in en voor de Alblasserdamse samenleving. De schaal van Alblasserdam maakt dat het college goede kansen ziet om, ondanks de bezuinigingsopgave die met de overheveling van deze taken gemoeid is, die zorg te leveren die de samenleving nodig heeft. Want wij willen iedereen laten meedoen.

De manier van samenwerken in deze bestuursperiode is gebaseerd op de gedeelde passie voor Alblasserdam. In nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en regio zetten wij deze collegeperiode in op het verder versterken van Alblasserdam: een dorp met een bedrijvig karakter en een sterke sociale gemeenschap met levensbeschouwelijke identiteit. Daarom is in deze begroting ook aandacht voor de stijl van besturen, de organisatieontwikkeling, regionale samenwerking en een solide financieel beleid.

De begroting wordt in de gemeenteraad van 10 november behandeld.
 

Deel dit bericht met je vrienden!