woensdag 14 april 2021

Alles over Alblasserdam

Alblasserdam maakt zich sterk voor schone lucht

21 september 2016 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - 'Samen sterk voor schone lucht' is het motto van het actieprogramma van de werkgroep 'Lucht' van de Alblasserdamse gemeenteraad met acties die bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Alblasserdam. Op 20 september heeft de raadswerkgroep dit programma tijdens de raadsvergadering aangeboden aan burgemeester Jaap Paans.

Inzichten over luchtkwaliteit
De gemeente Alblasserdam maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit en wil een breed gedragen aanpak om besluiten te kunnen nemen die de luchtkwaliteit van Alblasserdam structureel verbeteren. Met die opdracht is in het voorjagemeente,schone lucht,ar van 2015 de werkgroep 'Lucht' opgericht. Deze raadswerkgroep is gestart met het verzamelen van kennis over de actuele luchtkwaliteit in Alblasserdam en heeft gezamenlijk met diverse experts de achterliggende problematiek in kaart gebracht. Dit heeft de raadswerkgroep de volgende inzichten opgeleverd:

- De luchtkwaliteit blijkt voor een groot deel te worden bepaald door bronnen (ver) buiten Alblasserdam. Voorbeelden van bronnen zijn industrieën als het Ruhrgebied en het Rijnmondgebied, verkeer (A15), intensieve veehouderij en scheepvaart;
- De gemeente Alblasserdam voldoet in principe aan de luchtkwaliteitsnormen voor fijnstof en stikstofdioxide. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat zelfs wanneer wordt voldaan  aan de luchtkwaliteitsnormen, er schadelijke gezondheidseffecten kunnen optreden;
- De (wettelijke) invloedssfeer van de gemeente is vooral lokaal van aard. Verbetering van de luchtkwaliteit vraagt een brede integrale benadering, niet alleen op lokaal, maar ook op regionaal, provinciaal en zelfs mondiaal niveau.

Iedereen draagt een steentje bij aan een schone lucht
Nu de feiten helder op het netvlies staan en de urgentie daarvan doordringt, kent het actieprogramma een ambitieuze doelstelling. Uitgangspunt is dat de luchtkwaliteit in Alblasserdam in 2030 voldoet aan de advieswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert. Deze advieswaarden liggen voor sommige stoffen, zoals bijvoorbeeld fijnstof, op de helft van de huidige norm (20 m³/µg in plaats van 40 m³/µg). Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren roept de gemeente iedereen op een steentje bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit.

De gemeente Alblasserdam kiest daarbij voor een programma dat steunt op drie pijlers: Lokale Acties, Bewustwording en Lobby. 'Lokale acties' zullen zich vooral richten op de lokale uitstoot van luchtverontreiniging door verkeer, scheepvaart en lokale bedrijven. Acties ter bevordering van 'Bewustwording' zijn bedoeld om inwoners en bedrijven bewust te maken van hun invloed op de luchtkwaliteit. Door politieke 'Lobby' wordt aandacht gevraagd bij partijen zoals de provincie en op rijksniveau.

Wat gaan we doen?
Gestart wordt met acties die op korte termijn de bekendheid van het programma en de bewustwording vergroten en die relatief snel tot effectieve maatregelen leiden, het 'laaghangend fruit'. Zo worden bijvoorbeeld campagnes georganiseerd rond de thema's 'elektrisch barbecueën' en 'houtstook'. Het doel van deze campagnes is bewustwording bij inwoners en ondernemers te stimuleren. Daarnaast wordt gestart met het betrekken van het bedrijfsleven om uitstoot te verminderen.
Acties en maatregelen worden regelmatig geëvalueerd op haalbaarheid en effectiviteit en indien nodig aangepast of vervangen door andere.

Deel dit bericht met je vrienden!