vrijdag 22 januari 2021

Alles over Alblasserdam

College stelt raad voor om plan Huis van de samenleving voort te zetten

16 november 2018

ALBLASSERDAM - Het college heeft de gemeenteraad van Alblasserdam voorgesteld om de plannen voor het Huis van de Samenleving voort te zetten. Bij de aanbestedingsprocedure bleek een forse tegenvaller op de bouwkosten. Daarnaast heeft de bibliotheek zich gecommitteerd aan vestiging in het Huis van de Samenleving. Een zeer gewenste ontwikkeling die echter wel een extra investering van EUR 260.000 vergt. Om de Renovatie van het gemeentehuis te kunnen uitvoeren inclusief deze aanpassingen is een extra krediet nodig van EUR 1,1 miljoen. Als de raad op 18 december instemt met het voorstel van het college kan het Huis van de Samenleving in 2020 worden opgeleverd.

Al sinds 2014 wordt gesproken over de aanpak van het gemeentehuis van Alblasserdam. Het pand is toe aan renovatie omdat het niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Bovendien heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om bij de renovatie een relatie te leggen met de centrumontwikkeling en een verbinding te maken met het plein, waarmee verlevendiging en huiskamergevoel het uitgangspunt moet zijn. De bedoeling is om er –met partners- een Huis van de Samenleving van te maken.

Proces
Na een brainstorm en ontwikkelproces met de Alblasserdamse gemeenschap kon de gemeenteraad in juni 2017 instemmen met een definitief ontwerp voor de renovatie van het gemeentehuis. Daarbij werd een uitvoeringskrediet van EUR € 7,9 miljoen beschikbaar gesteld. In november 2017 is de gemeente gestart met een Europese Aanbestedingsprocedure, waarvoor meerdere partijen zich hadden ingeschreven en er uiteindelijk slechts 1 partij overbleef. Gedurende de aanbestedingsprocedure (in december 2017) gaf de bibliotheek te kennen dat ze ook wilden verhuizen naar het toekomstige Huis van de samenleving. Nadat bleek dat het mogelijk was om een ruimte in het te renoveren  gemeentehuis aan de bibliotheek toe te kennen is dat ingepast in het ontwerp. In januari 2018 was het  Definitief Ontwerp verder uitgewerkt in een bestek. Uiteindelijk heeft in mei 2018 één inschrijver een offerte ingediend. Deze is inhoudelijk goed beoordeeld, maar omdat de prijs EUR 2,3 miljoen boven de raming lag was de inschrijving feitelijk ongeldig.

Onderhandelingen leiden tot aanvaardbaar financieel voorstel
Vervolgens heeft de gemeente in de zomer 2018 met de aannemer onderhandeld om tot een aanvaardbaar financieel voorstel te komen. Dat is gelukt, de aangeboden aanneemsom is aanzienlijk teruggebracht. In dit aangepaste plan zijn wel een aantal scherpe keuzes gemaakt om de kosten te beperken. Dat geldt voor zowel de renovatie van het gemeentehuis als ook de aanpak van het Raadhuisplein / Havenstraat. Toen dit –vertrouwelijk- aan de raad werd voorgelegd heeft de raad gevraagd om drie scenario's uit te werken:
1. Een nieuwe aanbesteding starten
2. Het hele plan stop zetten en een nieuw plan ontwikkelen
3. Doorgaan met het huidige (aangepaste) plan

Deze scenario's zijn op 15 november aan de gemeenteraad en de inwoners van Alblasserdam
gepresenteerd. De (financiële) uitkomst van een hernieuwde inschrijving (scenario 1) is onzeker gelet op de marktsituatie. Een nieuw plan ontwikkelen conform de bestuurlijke uitgangspunten (scenario 2) is duurder dan de renovatie van het gemeentehuis. Bij huur zijn de jaarlijkse netto exploitatielasten van EUR € 675.000 hoger dan bij renovatie: EUR € 575.000). Bij nieuwbouw is de investering van EUR € 10,8 miljoen hoger dan bij renovatie: (EUR € 9,1 miljoen).Cortgene 2

Voorstel college
Het college stelt de gemeenteraad voor om door te gaan met het bestaande, maar aangepaste, plan en vraagt een aanvullend krediet van de raad van € 1,1 miljoen om dat plan uit te voeren. Dit bestaat uit hogere bouwkosten EUR € 0,7 miljoen, inpassing bibliotheek EUR € 0,3 miljoen en hogere overige kosten EUR € 0,1 miljoen. Het college stelt de raad ook voor om nader onderzoek te doen naar de bereikbaarheid van het centrum.

Verantwoordelijk wethouder Peter Verheij: "Met de informatieavond willen we inwoners de gelegenheid geven om zich goed te informeren over de verschillende scenario's en in gesprek te gaan met raads-  en collegeleden. We hebben de scenario's tegen elkaar afgezet en zijn tot het oordeel gekomen dat doorgaan met het aangepaste plan de beste keuze is. Andere scenario's zijn financieel nadeliger en introduceren extra onzekerheden en risico's. Met deze keuze kunnen we in 2020 de opening van ons Huis van de Samenleving vieren. Een huis van en voor Alblasserdam."

De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel in de commissievergadering van 11 december en de
raadsvergadering van 18 december.

Deel dit bericht met je vrienden!