vrijdag 7 mei 2021

Alles over Alblasserdam

SGP stelt vragen over aankondiging gebedsoproep Turkse vereniging

18 maart 2021

ALBLASSERDAM - Naar aanleiding van de brief die de SGP-fractie onder ogen heeft gekregen en het bericht op Alblasserdamsnieuws.nl heeft de SGP-fractie de volgende vragen en verzoeken aan het college.

Heeft het college kennis genomen van de brief die de Turkse vereniging in de omgeving heeft verspreid over het doen van en gebedsoproep per 9 april?

Is het college betrokken geweest bij voornemens tot deze oproep, zo ja op welke wijze en wat is de inzet van het college geweest in de richting van de Turkse vereniging?

Is naast het juridisch kader de vereniging ook gewezen op de maatschappelijke impact voor de directe leefomgeving zowel voor gelovigen als niet gelovigen?

In de brief aan omwonenden stelt de Turkse vereniging dat het college 'geen bezwaar' heeft tegen een dergelijke openbare oproep?
Is dat juist, zo ja, kunt u dit toelichten en beargumenteren, zo nee, gaat het college rectificatie van deze brief vragen?

Hoe beoordeelt het college het gelopen proces door de Turkse vereniging, nu buurtbewoners volledig overvallen zijn door de brief van de Turkse vereniging. Bewoners geven aan totaal niet benaderd te zijn en van maatschappelijk draagvlak geen sprake lijkt te zijn. Inmiddels is er ook een petitie opgestart.

Wat is de reden dat het college de raad niet geïnformeerd heeft over het voornemen van de Turkse vereniging en de (voorgenomen) reactie van het college naar de Turkse vereniging?

Gelet op de maatschappelijke onrust verzoeken wij het college om op korte termijn het gesprek met de Turkse vereniging aan te gaan; aan te dringen op opschorten van voorgenomen besluit; de Turkse vereniging te verzoeken eerst het goede gesprek aan te gaan o.a. met de omgeving om het gehoorde uiteindelijk mee te nemen in een nieuwe afweging over deze gebedsoproep.

Ondertekening en naam:
J.C. Brand
Fractievoorzitter SGP Alblasserdam

Deel dit bericht met je vrienden!