Onze Jaap Paans is de tweeentwintigste Burgemeester van Alblasserdam

08 augustus 2018 door Hennie van der Zouw
Onze Jaap Paans is de tweeentwintigste Burgemeester van Alblasserdam

We hebben er allemaal een, maar weten we eigenlijk wel wat hij of het precies, of zelfs wettelijk is? Nee, ik bedoel geen lichaamsdeel, ik bedoel een burgemeester. Officieel gezien is een burgemeester een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau. Internationaal is er een grote  verscheidenheid aan functies en macht die een burgemeester heeft.

Maar er zijn ook andere betekenissen voor het woord burgemeester. Burgemeester kan ook verwijzen naar: ‘kleine burgemeester’, dat is een zeevogel die ook wel gewoon burgemeester wordt genoemd. ‘Grote burgemeester’, dat is ook een een zeevogel die ook wel gewoon burgemeester wordt genoemd. Een burgemeester is ook een onderdeel in de kapconstructie van een molen. Nachtburgemeester: dat is een onofficiële titel voor iemand met een toonaangevende rol in het nachtleven. En ook heel bekend in Nederland en Belgie is: Meneer de Burgemeester uit de Belgische TV-serie 'Samson en Gert,' hier wordt bedoeld: een personage uit de Vlaamse televisiereeks Samson & Gert.

Maar weet u dat we in Alblasserdam met onze huidige burgemeester Jaap Paans al aan tweeentwintigste burgervader bezig zijn? Jaap Paans is nummer Tweeentwintig!

Een burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd, nadat het kabinet met de benoeming heeft ingestemd, op grond van een voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gebaseerd op een aanbeveling van de gemeenteraad van de bewuste gemeente. In een aantal gemeenten (Delfzijl, Best, Vlaardingen, Boxmeer, Leiden, Zoetermeer, Utrecht en Eindhoven) is een burgemeestersreferendum gehouden, waarin de bevolking kon kiezen tussen twee kandidaten. Dit referendum had een raadplegend karakter en was niet bindend. Aangezien de ervaringen niet positief waren (lage opkomst bij referenda en beperkte keuze voor de kiezer) wordt het burgemeestersreferendum inmiddels niet meer toegepast.

Nederlandse burgemeesters dragen (in bepaalde omstandigheden) een ambtsketen en worden benoemd voor een ambtsperiode van zes jaar. Na afloop van die termijn van zes jaar, zijn zij telkens weer voor zes jaar herbenoembaar. In 2009 kondigde PvdA-minister Guusje ter Horst aan, dat zij voornemens was om het burgemeesters niet toe te staan langer dan 3 termijnen (18 jaar) in het ambt te zijn van 1 en dezelfde gemeente. Na kritiek van haar coalitiegenoot CDA en oppositiepartij VVD trok zij dit voorstel echter weer in.

Artikel 43 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters bepaalt: Aan de burgemeester wordt met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op die waarin hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, eervol ontslag verleend. Dit was eerder 65 jaar.

In het verleden zijn er burgemeesters geweest die ook nog na hun 70e burgemeester waren. De burgemeesters met de langste ambtstermijn in de Nederlandse geschiedenis bij 1 gemeente zijn Nicolaas Stephanus van Meurs, die tussen 1802 en 1863 61 jaar burgemeester van Heerde was en Jan Dirk Preuijt die tussen 1823 en 1886 zelfs ongeveer 62 jaar burgemeester van Geervliet was. Willem Götte werd in 1811 schout van Goor, dat enkele jaren later gesplitst werd in de gemeente Goor en de gemeente Markelo. Tot 1872 bleef hij de burgemeester van Markelo.

De Grondwet bepaalt dus dat de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders geheten (of vaak ook wel kortweg het college van B en W genoemd).

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en heeft stemrecht. Als de stemmen staken is die van de burgemeester doorslaggevend. De burgemeester moet wonen in de gemeente - of in een van de gemeenten - waarvan hij burgemeester is. Een van buiten de gemeente benoemde burgemeester moet uiterlijk binnen één jaar nadat hij is benoemd zijn verhuisd. Gemeenteraden kunnen een ontheffing verlenen van deze verplichting, bijvoorbeeld als de gemeente op de nominatie staat om heringedeeld te worden binnen de ambtstermijn van de burgemeester.

Het ambt van burgemeester komt reeds voor in de Nederlandse steden in de middeleeuwen. Zo komen de eerste burgemeesters van Groningen en van Dordrecht voor in de 13e eeuw en de eerste burgemeesters van Amsterdam in de 14e eeuw. Eeuwenlang was het mogelijk dat steden tot vier burgemeesters gelijktijdig hadden. Vanaf 1824 was in Nederland het “Reglement voor het Bestuur in de Steden” van kracht, dat bepaalde dat er voortaan sprake zou zijn van niet meer dan één burgemeester. De Gemeentewet van 1851 heeft die beleidslijn voortgezet, welke opnieuw werd bevestigd door de herziene Gemeentewet van 1994.

Het woord burgemeester wordt in het Nederlands niet altijd voor de functionaris zelf gebruikt. Zo kent men de uitdrukking: iemand burgemeester maken. Het betekent dat een jongen in z'n blote gat wordt gezet, z'n broek naar beneden wordt getrokken en daar water in wordt gegoten. Of een wat minder banale betekenins: Ik ga die taart eens burgemeester maken: ik ga die taart eens lekker opeten.

Lijst van burgemeesters van Alblasserdam
Vanaf het jaar 1825 heeft Alblasserdam een benoemde Burgemeester. Soms was de Alblasserdamse Burgemeester, alleen Burgemeester van Alblasserdam, maar soms was hij ook gelijktijdig Burgemeester van Oud-Alblas. Dit is sinds 1825 drie keer voorgekomen.

01. De eerste Burgemeester is van 1825 – 1838: De heer C.A. Pijl.

02. De tweede Burgemeester is van 1838 – 1850: De heer W. van Wageninge Wzn. (foto rechts)

03.De derde Burgemeester is van 1850 – 1886: De heer J. van Lakerveld Bisdom: Vanaf 1852 is hij tevens burgemeester van Oud-Alblas.

Mr. Jan van Lakerveld Bisdom leefde van 1808 tot1894, hij was burgemeester en secretaris van Alblasserdam en Oud-Alblas

04.De vierde Burgemeester is van 1886 – 1896: De heer Jhr. Florent Sophius (F.S.) op ten Noort. Tevens burgemeester van Oud-Alblas, later burgemeester van Ede.
Florent Sophius op ten Noort (1856 - 1927) was een Nederlands burgemeester uit de adellijke familie Op ten Noort. Op ten Noort werd geboren in Zutphen op 4 januari 1856 als zoon van Florent Sophius Sr..

Deze was officier van justitie en procureur-generaal bij het Gelders gerechtshof. De familie bezat enige plantages in Suriname. Florent Sophius zou later eigenaar worden van de plantage Vossenburg. In 1878 werd Op ten Noort benoemd tot onbezoldigd commies ter Secretarie in de gemeente Ede.

In 1881 werd hij gemeentesecretaris in Brielle. Op 24 april 1883 trouwde hij met Antoinette Jeane van Bemmelen de dochter van de directeur van de Rotterdamse dierentuin Diergaarde Blijdorp. In 1886 werd hij benoemd tot burgemeester van Alblasserdam en Oud-Alblas, waarna hij in 1896 terugkeerde naar Ede, om daar burgemeester te worden. Hij bleef dit tot 1905. In dat jaar vertrok hij naar Zwollerkerspel, omdat hij was benoemd tot inspecteur van Volksgezondheid en Drankbestrijding voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Na nog in Oosterbeek te hebben gewoond, keerden Op ten Noort en zijn vrouw in 1919 terug naar Ede, waar zij tot hun dood bleven wonen. Florent Sophius overleed op 3 december 1927. Zijn vrouw zeven weken later. (Zie ook mijn eerdere columns over Burgemeester Op ten Noord, en het schip met de zelfde naam.)

05. De vijfde Burgemeester is van 1896 – 1897: De heer Joost William Jan Baron Taets van Amerongen. Later burgemeester van Monster.
De heer Joost William Jan Baron Taets van Amerongen is geboren op 18 maart 1866 in Arnhem, in Gelderland. Hij is overleden op 4 februari 1935 in ‘s-Gravenhage, hij was toen 68 jaar oud. Hij is op 10 september 1896 in Rotterdam getrouwd met Julia Constantia Adriana Viruly, hij was toen 30 jaar oud.

06. De zesde Burgemeester is van 1898 – 1907: De heer Jhr. Volkert Huibert de Villeneuve. Later burgemeester van Hillegersberg en Schiebroek.
De heer Jhr. Volkert Huibert de Villeneuve is geboren op 21 augustus 1866 in Paramaribo in Suriname. Hij is overleden op 31 mei 1937 in ‘s-Gravenhage, hij was toen 70 jaar oud. Hij is op 17 januari 1895 un Leiden getrouwd met Joanna Visser, hij was toen 28 jaar oud.

07. De zevende Burgemeester is van 1908 – 1914: De heer Theodoor Cluijsenaar. Voorheen burgemeester van Adorp en van Borculo, later burgemeester van Wormerveer.
Burgemeester Theodoor Cluysenaer werd op 24 september 1870 in Breda geboren en overleed in Hilversum op 12 februari 1934. Hij was burgemeester van Wormerveer van 1914 tot 1934. Was eerder ook burgemeester van van Borculo en van Adorp, later van 1908 tot 1914 van Alblasserdam. Hij volgde in Wormerveer burgemeester Eijzinga op. Over hem gaat het verhaal dat hij zich nooit wilde laten fotograferen.

08. De achtste Burgemeester is van 1914 – 1923: De heer Simon (S.) Berman. Voorheen burgemeester van Kwadijk, Middelie en Warder, van Schagen en van Bedum.
Simon Berman (1861 – 1934) was een Nederlandse burgemeester. Berman werd in 1861 geboren als zoon van Alexander Johan Berman en Gerarda Blom.

Berman begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar onder meer in Wormerveer. Hij werd vervolgens benoemd tot secretaris van de gemeente Barsingerhorn. In 1890 volgde zijn benoeming tot burgemeester van de gemeenten Kwadijk, Middelie en Warder.

In 1894 werd hij burgemeester van Schagen. In 1900 besloot hij om het ambt van burgemeester neer te leggen, omdat hij de uitvoering van dit ambt niet kon rijmen met zijn levensovertuiging. Hij werd waarnemend administrateur van de Haagse drukkerij "De Vrede". Hij vestigde zich daarna in Laren in Het Gooi.

De onderbreking van zijn loopbaan in het publieke bestuur duurde negen jaar. In 1909 werd hij weer benoemd tot burgemeester en wel van de Groningse gemeente Bedum. Hij sloot zijn bestuurlijke carrière af als burgemeester van Alblasserdam, waar hij van 1914 tot 1923 burgemeester was. Berman trouwde op 11 juli 1889 in Bennebroek met Johanna Diderica Helena Willink. Hij overleed in 1934 op 73-jarige leeftijd in Haarlem. Hij werd begraven op de algemene begraafplaats te Heemstede. (Zie ook mijn eerdere column over Burgemeester Berman.)

09. De negende Burgemeester is van 12 juni 1923 - 15 oktober 1940: de heer J. van Scheers. (Foto rechts)
De heer J van Scheers was dus zeventien jaar en iets meer dan vier maanden burgemeester van Alblasserdam, van 1923 tot de Duitsers hem in oktober 1940 afzetten.

10. De tiende Burgemeester is van 15 oktober 1940 - 15 februari 1941: De heer ir. H. Popping. Voorheen burgemeester van Sliedrecht. (Foto links).
De heer ir. H. Popping was ook van 1931 tot 1946 burgemeester van Sliedrecht, alwaar hij tussen 1943 en 1945 afwezig was in verband met de Tweede Wereldoorlog. In de tijd dat hij Burgemeester van sliedrecht was was hij dus ook van 15 oktober 1940 tot 15 februari 1941 burgemeester van Alblasserdam.

11. De elfde Burgemeester is van 15 februari 1941 - 25 mei 1943: De heer Laurens Looij. 
Zie tekst bij de vijftiende burgemeester van Alblasserdam.

12. De twaalfde Burgemeester is van 28 mei 1943 - 30 juni 1943: De heer J.A. Klip. 
Slechts burgemeester voor iets meer dan een maand.

13. De dertiende Burgemeester is van 1 juli 1943 - 8 mei 1945: De heer P.H. Oldemans van Uythoven (NSB)
Nadat burgemeester J. van Scheers lange tijd (tussen 12 juni 1923 en 15 oktober 1940) de ambtsketen van Alblasserdam had gedragen en nog getuige was geweest van de verwoestingen van de meidagen van 1940 volgden tussen 1940 en 1943 in een rap tempo drie burgemeesters elkaar op, te weten de oud burgemeester van Sliedrecht ir H. Popping (tot 15 februari 1941) Leendert Looij (tot 25 mei 1943) en J.A. Klip (slechts tot 30 juni 1943).

Na Klip kreeg burgemeester P.H. Oldemans van Uythoven van de NSB de ambtsketting omgehangen. Het gemeentebestuur zetelde inmiddels sinds 12 mei 1940 in een rond het jaar 1900 door Hendrik Smit voor zijn werf gebouwde villa aan de Eerste Kade. Oldemans werd uiteraard niet erg geliefd en tegen het einde van de oorlog werd hij op Hemelvaartsdag 10 mei door mensen van de Binnenlandse Strijdkrachten in zijn ambtswoning aan de Cortgene overmeesterd en gearresteerd.

14. De veertiende Burgemeester is van 9 mei 1945 - 31 december 1945: De heer C.G. van Dobben de Bruijn (ARP) Waarnemend, tevens burgemeester van Oud-Alblas
Cornelis Gerrit van Dobben de Bruijn (1908 – 1990) was een Nederlands politicus van de ARP. Hij werd geboren als zoon van Cornelis Simon van Dobben de Bruijn (1873-1947), destijds burgemeester van Hazerswoude, en Marijtje van Hoeken (*1877). Na in Utrecht de hbs te hebben gedaan ging hij in september 1925 als volontair werken bij de gemeentesecretarie van Bodegraven waar zijn vader intussen burgemeester geworden was.

Later maakte hij de overstap naar de gemeente Gouderak waar hij het bracht tot waarnemend gemeentesecretaris. In maart 1937 werd Van Dobben de Bruijn benoemd tot burgemeester van Oud-Alblas. Van juli tot september 1944 zat hij op last van de Duitse bezetters vast in de Haagseveer-gevangenis in Rotterdam. Na de bevrijding in mei 1945 kwam hij terug als burgemeester van Oud-Alblas en daarnaast was hij ruim een half jaar waarnemend burgemeester van Alblasserdam. In januari 1952 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Zwammerdam.

Twaalf jaar later werd die gemeente opgeheven en aansluitend werd hij burgemeester van de gemeente waar hij geboren was: Hazerswoude. Hij had daar nogal wat conflicten met de gemeenteraad en in januari 1970 ging hij daar vervroegd met pensioen. Van Dobben de Bruijn overleed begin 1990 op 81-jarige leeftijd.

15. De vijftiende Burgemeester is van 1 januari 1946 - 1 februari 1968: De heer Laurens Looij. (Hij was ook de elfde Burgemeester van Alblasserdam)
Leendert Looij was van 15 februari tot 25 mei 1943 al voor de eerste keer burgemeester van Alblasserdam geweest, en J.A. Klip slechts tot 30 juni 1943 de ambstketen had gedragen, en van 1 juli 1943 tot 8 mei 1945 de heer OP.H. Oldemans.

Was het na een korte interventie van het bestuur door C.G. van Dobben de Bruijn (burgemeester tot 31 december 1945), daarna was het opnieuw Leendert Looij die de ambtsketen omhing en aan de slag moest met de wederopbouw en plannen voor een nieuw te bouwen raadhuis. Hij trad pas af op 1 februari 1968 toen het nieuwe raadhuis inmiddels was voltooid.

16. De zestiende Burgemeester is van februari 1968 - 1 augustus 1981: De heer J.H. Vijgeboom. (PvdA) Voorheen burgemeester van Geervliet en Heenvliet, later waarnemend burgemeester van Haastrecht en Vlist.
Johannes Hermanus Vijgeboom (1916 – 2004) was een Nederlands politicus van de PvdA. Hij is afgestudeerd in de rechten en was hoofdcommies bij de Economische Controledienst van het ministerie van Economische Zaken voor hij in maart 1956 benoemd werd tot burgemeester van de gemeenten Geervliet en Heenvliet.

In februari 1968 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Alblasserdam. Hij zou die functie blijven vervullen tot zijn pensionering in augustus 1981. Vanaf begin 1982 was Vijgeboom waarnemend burgemeester van de gemeenten Haastrecht en Vlist tot die gemeenten op 1 januari 1985 samen met Stolwijk opgingen in de nieuwe gemeente Vlist.  Aansluitend was hij nog een jaar waarnemend burgemeester van Arkel en Kedichem. Vijgeboom overleed begin 2004 op 87-jarige leeftijd.

17. De zeventiende Burgemeester is van 1981 – 1999: De heer Martin (M.J.) Bruin (PvdA). Voorheen burgemeester van Arkel en Kedichem.
M.J. (Martin) Bruin (1934) is een Nederlands politicus van de PvdA. Na het vervullen van zijn dienstplicht was hij vanaf 1957 ongeveer 18 jaar werkzaam bij het ministerie van defensie. Daarnaast was hij actief in de lokale politiek.

Hij kwam in 1966 in de gemeenteraad van Zoetermeer waar hij van 1968 tot 1975 wethouder is geweest. In juni van dat laatste jaar werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeenten Arkel en Kedichem. In augustus 1981 volgde hij zijn partijgenoot Vijgeboom op als burgemeester van Alblasserdam.

Die benoeming zorgde aanvankelijk voor nogal wat problemen, omdat afgezien van de PvdA alle partijen in de raad een voorkeur hadden uitgesproken voor een burgemeester die geen PvdA-lid was. Uiteindelijk bleef Bruin daar tot zijn pensioen midden 1999 burgemeester.

18. De achttiende Burgemeester is van 1 september 1999 – 2007: De heer Ad (A.D.) van den Bergh (CDA) Was waarnemend burgemeester van Strijen, daarvoor burgemeester van Diepenveen.
A.D. (Ad) van den Bergh (Eindhoven, 1947) is een voormalig Nederlands politicus van het CDA. Hij is opgegroeid in Breda en heeft aan de Rijksuniversiteit Leiden bestuurswetenschappen gestudeerd. Van den Bergh begon zijn loopbaan als milieujurist voor de provinciale griffie en was daarna onder andere secretaris van de Kamer van Koophandel in Zutphen in welke gemeente hij ook in de raad heeft gezeten.

In navolging van zijn grootvader en een oom (beide van moederszijde) werd hij eind 1988 burgemeester en wel in de Overijsselse gemeente Diepenveen. Op 1 januari 1999 ging die gemeente op in Deventer waarmee zijn functie kwam te vervallen. Ruim een maand later werd hij waarnemend burgemeester van Strijen en later dat jaar volgde zijn benoeming tot burgemeester van Alblasserdam.

In 2007 verscheen het rapport van Dick Corporaal (voormalig burgemeester van Zwijndrecht) die op verzoek van de commissaris van de Koningin de problemen in de gemeente Alblasserdam had onderzocht waaruit onder andere naar voren kwam dat Van den Bergh weleens toezeggingen deed die in strijd waren met afgesproken beleid of ging over portefeuilles van wethouders die van niets wisten.

Kort daarop nam Van den Bergh ontslag. Hierop begon hij een eigen adviesbureau in de buurt van Schalkhaar. Per 1 maart 2008 ging Van den Bergh met FPU. In 2014 kwam hij in het nieuws vanwege het runnen van een illegale kookstudio in zijn achtertuin in Schalkhaar. Hij moest een dwangsom van 25.000 euro betalen aan de gemeente Deventer.

19. De negentiende Burgemeester is van 1 juli 2007 - 2 november 2009 : Mevrouw Lennie (L.M.) Huizer (PvdA) Waarnemend
L.M. (Lennie) Huizer (1946) is een Nederlandse politica van de PvdA. Huizer vervulde van 1980 tot 1993 het wethouderschap in de Zuid-Hollandse gemeente Zoetermeer. Van augustus 1999 tot en met april 2007 was zij gedeputeerde in dezelfde provincie.

Tot haar takenpakket behoorde onder meer financiële, personele en organisatorische aangelegenheden alsook jeugdzorg. Omdat CDA'er Ad van den Bergh vanwege bestuurlijke problemen voortijdig het burgemeestersambt van Alblasserdam had neergelegd, werd Huizer op 1 juli 2007 waarnemend burgemeester.

Op 2 november 2009 werd zij opgevolgd door partijgenoot Bert Blase. Zo'n elf maanden later is ze waarnemend burgemeester van Krimpen aan den IJssel geworden omdat D66'er Ries Jansen met leeftijdsontslag is gegaan en Krimpen aan den IJssel mogelijkerwijs zal worden heringedeeld (staat op losse schroeven). In oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Martijn Vroom voorgedragen om daar burgemeester te worden. Lennie Huizer neemt op 7 december 2015 afscheid van Krimpen aan den IJssel.

20. De twintigste Burgemeester is van 2 november 2009 – 2014: De heer Bert (A.B.) Blase (PvdA)
Adriaan Bert Blase (1959) is een Nederlands politicus en bestuurder van de PvdA. Sinds 20 februari 2017 is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Heerhugowaard. In de jaren tachtig was Blase werkzaam als cursusleider en gezondheidsvoorlichter.

In 1990 publiceerde hij enkele boeken over psychologie en spirituele zaken. In datzelfde jaar werd hij coördinator patiëntenvoorlichting van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Twee jaar later werd hij partijvoorzitter van de mede door hem opgerichte Partij voor Maatschappelijke Vernieuwing (PMV).

Eind 1993 gaf hij zijn functie van voorlichter bij het ziekenhuis op om bij de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1994 lijsttrekker te worden van de PMV, die nu De Nieuwe Partij (DNP) heette. De partij verwierf onvoldoende stemmen en verdween van het toneel. Vervolgens werd Blase persvoorlichter van de Unie 55+, die met één zetel (Bertus Leerkes) in de Kamer gekomen was.

Daarna stapte hij over naar de PvdA. In 1998 werd hij gemeenteraadslid voor die partij in Papendrecht waar hij later tevens fractievoorzitter was. Daarnaast maakte hij van 1998 tot 2002 deel uit van het managementteam bij de Unie van Waterschappen. Vervolgens was hij vijf jaar lid van de directieraad van de gemeente Dordrecht.

In 2007 ging hij werken als interim-gemeentesecretaris van Alblasserdam, wat hij een tijdlang combineerde met de functie van algemeen directeur van de Drechtsteden. Op 2 november 2009 werd hij benoemd tot burgemeester van Alblasserdam. Blase was tot 2014 vicevoorzitter van het Drechtstedenbestuur, het samenwerkingsverband waaraan de gemeente Alblasserdam deelneemt.

Zijn portefeuille was 'netwerkbestuur en -organisatie'. Hij is lid van het bestuur van de Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten, voorzitter van het bestuur van het Johan de Wittgymnasium, lid van het presidium van de PvdA, waardoor hij regelmatig voorzitter is van het ledencongres en vicevoorzitter van de stichting Sympany. In april 2012 werd hij naast burgemeester van Alblasserdam tevens waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam tot 2014. In augustus 2014 werd hij waarnemend burgemeester van Vlaardingen. In januari 2017 heeft hij deze functie overgedragen aan Annemiek Jetten. Met ingang van 20 februari 2017 is hij benoemd tot waarnemend burgemeester van Heerhugowaard.

21. De eenentwintigste Burgemeester is van 2014 – 2015: De heer Jan (J.) Heijkoop (CDA) Waarnemend
Jan Heijkoop (1953) is een Nederlands politicus van het CDA. Van 1982 tot 2001 was Heijkoop lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland waarvan enkele jaren als CDA-fractievoorzitter. Daarnaast was hij vanaf 1995 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

In oktober 1999 stapte hij als gedeputeerde tegelijk met de Zuid-Hollandse commissaris van de Koningin Joan Leemhuis-Stout op vanwege de Ceteco-affaire. Van 2000 tot 2002 was Heijkoop waarnemend burgemeester van de gemeente Cromstrijen. Naast zijn bestuurlijke activiteiten is hij ook directeur geweest van een zuivelbedrijf.

In 2003 werd Heijkoop voorzitter van het bestuur van de belangenvereniging van en voor agrarische ondernemers LTO Noord. In september 2007 werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Oostflakkee. Per 1 februari 2012 werd Heijkoop benoemd tot burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. Per 1 september 2014 volgde hij Bert Blase als waarnemend burgemeester van Alblasserdam op.

Dit waarnemerschap duurde tot 1 juli 2015. Op die datum werd Jaap Paans geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Alblasserdam. Naast de waarneming in Alblasserdam, bleef Heijkoop burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. Op 1 februari 2018 is Heijkoop op voordracht van gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht herbenoemd voor een tweede termijn.

22. De tweeentwintigste Burgemeester is vanaf 1 juli 2015: De heer Jaap (J.G.A.) Paans (VVD) Voorheen Griffier van de gemeenteraad van Rotterdam.
J.G.A. (Jaap) Paans (1968) is een Nederlandse politicus namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Sinds 1 juli 2015 is hij burgemeester van de gemeente Alblasserdam. Beide ouders van Paans groeiden op in de omgeving van Oisterwijk. Paans is geboren in Breda, later verhuisde het gezin naar Schiedam en naar de gemeente Papendrecht.

Hij volgde VWO op het Willem de Zwijger College, vervolgens studeerde Jaap Paans staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Zijn sociale leven speelt zich af in de Drechtsteden en met name Alblasserdam, zo is hij al 38 jaar actief voor de Hockeyclub Souburgh. Na zijn studie was Paans o.a. werkzaam als hoofd bestuurszaken in Rhoon bij gemeente Albrandswaard. In 2002 werd deze functie verruild voor het griffierschap wat hij bij de gemeente Dordrecht en Rotterdam vervulde. Gedurende deze periode was Jaap Paans ook geruime tijd voorzitter van de Vereniging van Griffiers. Paans woonde 8 jaar in Kinderdijk/Nieuw-Lekkerland alvorens hij naar Dordrecht verhuisde.

Al op jonge leeftijd voelde Jaap Paans zich maatschappelijk betrokken, zo werd hij tot beste jeugdgemeenteraadslid van Papendrecht verkozen. Paans begon zijn politieke carrière in Nieuw-Lekkerland waar hij namens de VVD twee jaar in de gemeenteraad zat. In 2009 overwoog hij een poging te doen burgemeester van Alblasserdam te worden. De gemeenteraad koos er toen voor de functie intern op te lossen en Bert Blase te benoemen. In 2015 volgde de benoeming van Jaap Paans tot burgemeester van Alblasserdam. Paans is getrouwd en heeft drie dochters.

Bronvermelding:
Voor de foto’s ben ik hartelijke dank verschuldigd aan het internet, maar vooral ook aan de website ‘Heden en verleden van Alblasserdam’ over de Geschiedenis van Alblasserdam. Voor de teksten over de Burgemeesters ben ik Wikipedia dank verschuldigd, waar veel over onze verschillende burgemeesters is te viinden.

Hieronder: Impressie van de installatie van Jaap Paans tot burgemeester van Alblasserdam op 1 juli 2015

Column nummer 52 van uw columnist.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:

Over de columnist

Hennie van der Zouw

Hennie van der Zouw, oud leerkracht uit het basis-onderwijs en inmiddels 'pensionado,' is geboren in Bolnes in de gemeente Ridderkerk en sinds 1995 inwoner van Alblasserdam. Hennie is getrouwd en vader van een zoon. Hij is geinteresseerd in computers, I.C.T., stripverhalen, sport en geschiedenis.

Hennie heeft in de laatste dertig jaar een aantal artikelen gepubliceerd in het Stripschrift, een blad met achtergrondverhalen over strips en het beeldverhaal in het algemeen. Ook zijn er enkele artikelen onder zijn naam in zogenaamde Fanzines verschenen in Engeland en de Verenigde Staten, handelend over de comic uitgaven over de helden uit de verhalen van Robert E. Howard (o.a. Conan) en Edgar Rice Burroughs (o.a. Tarzan).

Hennie van der Zouw is ook de webmaster van de websites van H.V. Anderz. waarop een uitgebreide presentatie van zijn interesses, hobbies en nog veel meer te vinden is......


Hennie heeft, onder pseudoniem een aantal sportboeken en de eerste twee delen van een roman-cyclus geschreven en in eigen beheer gepubliceerd bij uitgeverij Brave New Books. De boeken over wielrennen, voetbal en schaatsen weerspiegelen de interesse van Hennie in die sporten. 

Er zijn onder zijn eigen naam ook inmiddels vier bundels van zijn op www.alblasserdam.net gepubliceerde columns verschenen en ook heeft hij een tweedelige biografie over zijn vader geschreven. Heel trots is Hennie ook op het boek over Hein, de broer van zijn vader, waar hij naar vernoemd is. Inmiddels is Hennie ook begonnen aan een boek over zijn moeder.

In 2021 was de derde bundel van de columns verschenen. Columns, altijd verankert in de geschiedenis, die proberen om Alblasserdam in het grotere verband van de wereldgeschiedenis en de tijd te laten zien......


En begin van het jaar 2023 verscheen het vierde deel van de verzamelde columns van Hennie van der Zouw op Alblasserdam.net. Alle vier de bundels met de verzamelde columns zijn gepubliceerd onder de naam: Terugblik op Alblasserdam.


Wie of wat, was of is Anna Pawlovna en wat was de connectie met Alblasserdam?
12 mei
Wie of wat, was of is Anna Pawlovna en wat was de connectie met Alblasserdam?
Jan Willem Boersma uit Mijdrecht sinds vorig jaar in een illuster rijtje Alblasserdamse Burgemeesters
03 feb
Jan Willem Boersma uit Mijdrecht sinds vorig jaar in een illuster rijtje Alblasserdamse Burgemeesters
Alblasserdammer Joop Aret, van waterklerk tot hobby-fotograaf
06 dec
Alblasserdammer Joop Aret, van waterklerk tot hobby-fotograaf
Een Interview met H.V. Anderz? Maar dat is toch zeker wel een Alblasserdammer? Of niet?
07 okt
Een Interview met H.V. Anderz? Maar dat is toch zeker wel een Alblasserdammer? Of niet?
Alblasserdam zit ook onder het P.F.A.S.. 'Dark Waters' ook in Alblasserdam
25 aug
Alblasserdam zit ook onder het P.F.A.S.. 'Dark Waters' ook in Alblasserdam
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.